Περιγραφή έργου

Βελτίωση της πρόσβασης σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικών Αγγλικών για όλους


Η ανεργία στην Ευρώπη παραμένει σοβαρό πρόβλημα που χρήζει άμεσης επίλυσης. Στην Ισπανία το ποσοστό ανεργίας φτάνει το 13%. Στην Ιταλία η κατάσταση είναι καλύτερη, αλλά η χώρα ακόμα υποφέρει από τις συνέπειες του ποσοστού ανεργίας της τάξης του 8%. Όπως αναφέρεται και στην περιγραφή των προτεραιοτήτων πιο πάνω, η Παγκόσμια Τράπεζα θεωρεί ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην μείωση της ανεργίας. Αυτό το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και πώς αυτή η ανάπτυξη μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας, κάτι που ενστερνίζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: “Η επιδεξιότητα στις ξένες γλώσσες αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κινητικότητα, καθώς και στην εγχώρια και διεθνή απασχολησιμότητα”(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012).

Η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας στο χώρο εργασίας είναι μια από τις δεξιότητες του 21ου αιώνα που απαιτείται από το εργατικό δυναμικό. Η αυτοπεποίθηση και δεξιότητα σε μια ξένη γλώσσα είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση των προοπτικών εργασίας και κινητικότητας. Η Αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται τόσο συχνά στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο γενικά, που η επιδεξιότητα σε αυτή παρέχει ξεκάθαρα πλεονεκτήματα στο χρήστη. Μερικές μελέτες εισηγούνται ότι η πιθανότητα εύρεσης εργασίας όταν ο υποψήφιος κατέχει κατάλληλες γνώσεις στα Αγγλικά, σε μερικές περιπτώσεις αυξάνεται μέχρι και 12%. Αυτή τη στιγμή 94% των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαθαίνει Αγγλικά. Πολλοί από αυτούς ίσως είναι επιτυχείς στις προσπάθειες τους να βρουν εργασία, εν μέρει λόγω του επιπέδου των Αγγλικών τoυς. Σε μια έρευνα του 2016 σχετικά με τις ξένες γλώσσες, το Eurostats αναφέρει ότι ‘Πολύ συχνά, οι εργαζόμενοι είχαν ψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες, σε σύγκριση με τους άνεργους ή άεργους της ίδιας ηλικίας’.

Οι τυπικές δραστηριότητες τις οποίες οι εργοδότες συνήθως απαιτούν από τους Αγγλόφωνους υπαλλήλους τους, η συγγραφή και απάντηση σε email και τηλεφωνικές κλήσεις, απαιτούν κάποια μορφή επαγγελματικής γλώσσας που τα δημόσια σχολεία δεν διδάσκουν. Επιπρόσθετα, πολλοί χρήστες της Αγγλικής γλώσσας είναι αναγκαίο να παρευρίσκονται σε meetings, να κάνουν παρουσιάσεις και να χειρίζονται διαπραγματεύσεις στην Αγγλική γλώσσα. Και πάλι, αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν γνώση συγκεκριμένων γλωσσικών δεξιοτήτων, καθώς και πολιτισμική συνείδηση. Γενικά, αυτά τα θέματα αποτελούν μέρος των ‘Επαγγελματικών Αγγλικών’, στα οποία η πρόσβαση συνήθως περιορίζεται σε μεσαίο και ανώτερο διευθυντικό προσωπικό ή σε οικονομικά υγιείς επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια, οι άνεργοι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή την εκπαίδευση. Για τον άνεργο φοιτητή που επιδιώκει να αναπτύξει τις δεξιότητες παρουσίασης για τις πανεπιστημιακές σπουδές του, για τον διοργανωτή φιλανθρωπίας που παρίσταται σε συναντήσεις στις Βρυξέλλες, στον συμμετέχοντα σε Erasmus+ που χειρίζεται διαπραγματεύσεις με οργανισμούς-εταίρους, στο μεσάζοντα που εμπλέκεται σε ειρηνικές συνομιλίες, όλες αυτές οι δεξιότητες στην επαγγελματική χρήση της Αγγλικής γλώσσας, είναι ανεκτίμητης αξίας. Επιπρόσθετα από τις πρακτικές εκφράσεις και ιδιώματα, οι διαπροσωπικές δεξιότητες, η ανάπτυξη σχέσεων, η ικανότητα σύνοψης, η ανατροφοδότηση και η γλώσσα του σώματος, συμβάλουν στη επιτυχία σε αυτές τις δραστηριότητες. Για παρουσιάσεις και μόνο, υπάρχουν πολυάριθμοι τρόποι για να μετατραπούν σε πιο αποτελεσματικές με τη χρήση λέξεων και εκφράσεων κλειδιά και το σωστό τονισμό λέξεων και προτάσεων.

Το έργο στοχεύει στην έναρξη έρευνας στην αγορά εργασίας στις χώρες-εταίρους και στην καθιέρωση συγκεκριμένων Αγγλικών δεξιοτήτων που οι εργοδότες απαιτούν από τους υπαλλήλους τους. Οι πληροφορίες θα συνενωθούν και θα αποτελέσουν μέρος του εγχειριδίου/οδηγού που θα λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς από το οποίο θα αναπτυχθεί ένα πλαίσιο εκμάθησης για πρόγραμμα μαθημάτων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μαθημάτων θα λειτουργήσει ως βάση για την ηλεκτρονική σειρά μαθημάτων στη χρήση Επαγγελματικών Αγγλικών, που θα στοχεύει στους άνεργους στην Ευρώπη. Ελπίζουμε ότι αυτή η σειρά μαθημάτων θα αυξήσει τις πιθανότητες εργοδότησής τους. Το γεγονός ότι η σειρά μαθημάτων θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή θα βοηθήσει και άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές και δεν έχουν πρόσβαση σε σχολές γλωσσών ή μαθημάτων κατ’ ίδιαν.

Οι στόχοι αυτού του έργου είναι:
  • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού υψηλής ποιότητας στα επαγγελματικά Αγγλικά διαθέσιμο για άνεργους πολίτες σε όλη την Ευρώπη.
  • Παραγωγή ετοιμοπαράδοτου πλαισίου εκμάθησης για πρόγραμμα μαθημάτων στα επαγγελματικά Αγγλικά που ίσως φανεί χρήσιμο σε καθηγητές Αγγλικών και άλλους εκπαιδευτές.
  • Κατάρτιση άνεργων πολιτών στα επαγγελματικά Αγγλικά που απαιτούνται από τους εργοδότες.

To έργο θα αναπτύξει τα ακόλουθα Παραδοτέα:
  • Εγχειρίδιο απαιτήσεων επαγγελματικής χρήσης της Αγγλικής γλώσσας στις χώρες-εταίρους
  • Πλαίσιο εκμάθησης για πρόγραμμα μαθημάτων στα επαγγελματικά Αγγλικά
  • Διαδικτυακό πρόγραμμα μαθημάτων στα επαγγελματικά Αγγλικά

Αυτά τα παραδοτέα αλληλεξαρτώνται. Το αποτέλεσμα της έρευνας θα συμβάλει στην ανάπτυξη του πλαισίου εκμάθησης για πρόγραμμα μαθημάτων που με τη σειρά του θα επηρεάσει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής σειράς μαθημάτων.

Τα παραδοτέα 2 και 3 θα αναπτυχθούν σε δύο εκδόσεις, η δεύτερη θα αποτελεί βελτιωμένη έκδοση της πρώτης, λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση από την πιλοτική φάση, και η δεύτερη έκδοση για το κάθε παραδοτέο θα τελειοποιηθεί στην διάρκεια της περιόδου βελτίωσης. Οι πρώτες και δεύτερες εκδόσεις του Π2 και Π3 θα παραχθούν κατά τη διάρκεια του χρονικού πλαισίου πού αναφέρεται στην ενότητα ‘Παραδοτέα’ πιο κάτω και με βάση το συνημμένο χρονοδιάγραμμα του έργου.

Η προσδοκία είναι ότι, με την ολοκλήρωση του έργου, τα μέλη της άμεσης ομάδας-στόχου (άνεργοι εκπαιδευόμενοι) που θα συμμετέχουν στην πιλοτική φάση και αυτοί που θα έχουν εμπλακεί μέσω της ευρείας στρατηγικής διάδοσης, θα αυξήσουν τις δεξιότητες τους στα επαγγελματικά Αγγλικά που θα τους βοηθήσει στην αύξηση της απασχολησιμότητας τους.

Τρία θέματα με τα οποία θα καταπιαστεί το έργο

Διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Διεθνής συνεργασία, διεθνείς σχέσεις και ανάπτυξη συνεργασίας.

Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων